Cultuurconnectie (voorheen Kunstconnectie) is de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Namens, voor en met haar leden neemt Cultuurconnectie stelling en formuleert zij gevraagd en ongevraagd standpunten over actuele onderwerpen en thema’s. Ze motiveert, adviseert en faciliteert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Cultuurconnectie bouwt aan en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die het ondernemerschap in de branche ten goede komen. Door bundeling van krachten en samenbrengen van partijen biedt zij haar leden een breed scala aan voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van de sector en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het (cultuur)politieke debat, de beleidsvorming en uitvoering ervan.
==================================

23-4-2015

PERSBERICHT - Cultuurconnectie kiest nieuwe voorzitter en bestuurslid

Op woensdag 22 april 2015 heeft de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie - de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk - twee nieuwe bestuursleden gekozen, mevrouw Betty van Oortmerssen-Schutte als voorzitter en mevrouw Astrid Vrolijk- de Mooij als bestuurslid uit de kring van de leden. Zij volgen daarmee interim voorzitter Willem van Moort en bestuurslid Jos Kok op.

Zie de bijlage voor het gehele tekst van persbericht.
==================================

Congres Cultuur & Zorg: voor centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en hun
zorgpartners
De eerstvolgende editie van het tweedaagse ledencongres vindt plaats in Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer in Hoofddorp. Op 22 en 23 april 2015. Voor meer informatie over de locatie en parkeren: www.hetcultuurgebouw.nl en www.pier-k.nl.
Klik hier voor het programma
Klik hier voor AANMELDEN
<<lees meer>>
==================================

16-12-2014
PERSBERICHT - Fusie Kunstconnectie met BNVU
Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) zullen per 1 januari 2015 fuseren tot één nieuwe brancheorganisatie die zich zal presenteren onder de naam: ‘Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk’. De nieuwe vereniging organiseert circa 190 Nederlandse centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en muziekscholen. 
<<lees het volledige persbericht>> 

==================================

15-12-2014
Onderzoek toekomst arbeidsverhoudingen kunsteducatie

Een belangrijke vraag is hoe de branche kunsteducatie de collectieve afspraken over arbeidsverhoudingen het beste vorm kan geven, zodat dit leidt tot een optimale balans tussen zekerheid en flexibiliteit voor werkenden (werknemers en zzp’ers) en organisaties. Om deze vraag te beantwoorden is een ambitieus en innovatief onderzoek gestart naar de arbeidsverhoudingen in de branche door stichting OAK in samenwerking met de Tlburg University. 
<<lees meer>>

==================================

17-11-2014

Vacature bestuur Kunstconnectie
Vanwege het vertrek van Jos Kok (scheidend directeur van de Nieuwe Nobelaer, Etten Leur) is binnen het bestuur van Kunstconnectie een vacature voor binnenlid beschikbaar.
<<lees meer>>

==================================

CAO Kunsteducatie 2014-2015 

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail: a.thart@kunstconnectie.nl.

==================================
24-10-2014
KNMO en Kunstconnectie blij met impuls voor cultuuronderwijs

KNMO en Kunstconnectie zijn blij met de impuls die minister Bussemaker van OCW aan het cultuuronderwijs geeft. De koepel van muziekorganisaties en de brancheorganisatie van de centra voor de kunsten in Nederland onderschrijven samen met de minister het belang van goed cultuuronderwijs.

Willem van Moort, voorzitter Kunstconnectie: “Ik ben zeer verheugd over het elan dat uit de brief spreekt. Wij vinden met de minister, dat een actieplan voor goed muziekonderwijs voor alle Nederlandse kinderen in ons land zeer welkom én noodzakelijk is.”
KNMO voorzitter Bart van Meijl: “Er is nog veel te winnen door het muziekonderwijs beter te organiseren en beter in te bedden in de bestaande infrastructuur waarbij aandacht is voor de regionale infrastructuur van muziekverenigingen.”
In haar brief benadrukt de minister dat de aansluiting tussen het zogeheten binnen- en buitenschoolse leren onderdeel moet zijn van de voorgestelde aanpak, beide koepels delen dat inzicht.

Lees de brief van de minister aan de Tweede Kamer, de handreiking Muziekonderwijs, de reactie van KNMO en Kunstconnectie en het persbericht.

==================================
CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail: a.thart@kunstconnectie.nl.

==================================

'Discussie breder trekken dan subsidiemiddelen' 

Jan Brands (directeur Kunstconnectie, de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening) en Bart van Meijl (voorzitter KNMO, de brancheorganisatie voor amateurmuziekverenigingen) vinden dat de discussie over cultuur(onderwijs) vaak ontaardt 'in een plat verhaal over subsidiemiddelen'. De discussie zou meer gevoerd moeten worden vanuit de waarde van het cultuuronderwijs. Zij delen de zorg van Drion dat de infrastructuur voor cultuuronderwijs dreigt te versplinteren. Daarom willen beide organisaties de verbinding leggen tussen muziekonderwijs en muziekverenigingen. 

<<Lees meer>>

==================================

MELD U HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Lees meer onder vereniging>nieuwsbrieven

==================================

Meedoen met cultuur verdient stimulansen
De VNG vindt dat meedoen met cultuur stimulansen verdient. Wij zijn voorstander van een convenant tussen de overheden met als onderdelen: een kwaliteitsprogramma voor de brede basisschool, talentontwikkeling bij amateurs en versterking van verenigingen. Dit hebben we minister Bussemaker van OCW in een brief laten weten.

Lees meer ==================================
Argumenten pro kunsteducatie/gemeenteraadsverkiezingen 2014
In vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft Kunstconnectie zes aanbevelingen geformuleerd voor de gemeentelijke politici. U kunt voor uw overleg met lokale en/of provinciale politici en bestuurders hier vrijelijk gebruik van maken en wellicht kunnen de argumenten u ook helpen bij het schrijven van uw beleidsdocumenten.
<<lees meer>>