Kunstconnectie is de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening en bundelt centra voor de kunsten, muziekscholen, provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur en andere organisaties die kunsteducatie bieden en kunstbeoefening mogelijk maken. 
<<meer>>
==================================

24-10-2014 KNMO en Kunstconnectie blij met impuls voor cultuuronderwijs

KNMO en Kunstconnectie zijn blij met de impuls die minister Bussemaker van OCW aan het cultuuronderwijs geeft. De koepel van muziekorganisaties en de brancheorganisatie van de centra voor de kunsten in Nederland onderschrijven samen met de minister het belang van goed cultuuronderwijs.

Willem van Moort, voorzitter Kunstconnectie: “Ik ben zeer verheugd over het elan dat uit de brief spreekt. Wij vinden met de minister, dat een actieplan voor goed muziekonderwijs voor alle Nederlandse kinderen in ons land zeer welkom én noodzakelijk is.”
KNMO voorzitter Bart van Meijl: “Er is nog veel te winnen door het muziekonderwijs beter te organiseren en beter in te bedden in de bestaande infrastructuur waarbij aandacht is voor de regionale infrastructuur van muziekverenigingen.”
In haar brief benadrukt de minister dat de aansluiting tussen het zogeheten binnen- en buitenschoolse leren onderdeel moet zijn van de voorgestelde aanpak, beide koepels delen dat inzicht.

Lees de brief van de minister aan de Tweede Kamer, de handreiking Muziekonderwijs, de reactie van KNMO en Kunstconnectie en het persbericht.

==================================

ALV Kunstconnectie 27 november 2014 met voorafgaand een CAO ledenraadpleging
Op 27 november 2014 vindt de algemene ledenvergadering van Kunstconnectie met voorafgaand een CAO ledenraadpleging plaats bij Het KunstenHuis in De Bilt.

De algemene ledenvergadering vindt plaats van 13.00 tot 16.00 uur met voorafgaand – van 11.00 tot 12.00 uur – een CAO ledenraadpleging. Na de algemene ledenvergadering zal er een themabijeenkomst zijn, door Marjolijn Vencken met als onderwerp Boegbeeld voor de Cultuur. Na afloop is er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje en een diner (facultatief). Leden kunnen zich hier aanmelden.
==================================
Ledenbijeenkomst over fusieplannen
Op 22 september 2014 vond bij het LKCA een informatiebijeenkomst plaats voor leden van de BNVU en Kunstconnectie over de fusieplannen tussen beide verenigingen. Deze bijeenkomst was bedoeld als uitwisselingsmoment tussen de Werkgroep Integratie -die alle benodigde plannen en documenten voor de fusiedatum van 1 januari 2015 aan het voorbereiden is- en de leden van beide verenigingen. Behalve het ‘waarom’ van de fusie (lees hier meer), kwam ook het ‘hoe’ en ‘wat ‘aan de orde. Onderwerpen als voor- en nadelen van een fusie, lidmaatschap, stemrecht, contributie, naamgeving, kwaliteitszorg kwamen deze middag voorbij. Behalve waardering van de leden voor het werk wat er tot nu toe verricht is, was er ook opbouwende kritiek. Onder andere over de informatievoorziening. Daarom wordt voor meer achtergrondinformatie een Q&A-lijst van de meest gestelde vragen opgesteld, die geplaatst wordt op onze websites. Voor de leden die er niet bij konden zijn, maar toch vragen hebben over de fusie, staan onze telefoon- en maillijnen open: 030-2303740 of per mail op info@kunstconnectie.nl / info@volksuniversiteit.nl.
=======================================

Tekst CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail: a.thart@kunstconnectie.nl.

==================================

'Discussie breder trekken dan subsidiemiddelen' 

Jan Brands (directeur Kunstconnectie, de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening) en Bart van Meijl (voorzitter KNMO, de brancheorganisatie voor amateurmuziekverenigingen) vinden dat de discussie over cultuur(onderwijs) vaak ontaardt 'in een plat verhaal over subsidiemiddelen'. De discussie zou meer gevoerd moeten worden vanuit de waarde van het cultuuronderwijs. Zij delen de zorg van Drion dat de infrastructuur voor cultuuronderwijs dreigt te versplinteren. Daarom willen beide organisaties de verbinding leggen tussen muziekonderwijs en muziekverenigingen. 

Lees meer.

==================================

MELD U HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Lees meer onder vereniging>nieuwsbrieven

==================================

Meedoen met cultuur verdient stimulansen
De VNG vindt dat meedoen met cultuur stimulansen verdient. Wij zijn voorstander van een convenant tussen de overheden met als onderdelen: een kwaliteitsprogramma voor de brede basisschool, talentontwikkeling bij amateurs en versterking van verenigingen. Dit hebben we minister Bussemaker van OCW in een brief laten weten.

Lees meer ==================================
Argumenten pro kunsteducatie/gemeenteraadsverkiezingen 2014
In vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft Kunstconnectie zes aanbevelingen geformuleerd voor de gemeentelijke politici. U kunt voor uw overleg met lokale en/of provinciale politici en bestuurders hier vrijelijk gebruik van maken en wellicht kunnen de argumenten u ook helpen bij het schrijven van uw beleidsdocumenten.
<<lees meer>>