Cultuurconnectie (voorheen Kunstconnectie) is de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Namens, voor en met haar leden neemt Cultuurconnectie stelling en formuleert zij gevraagd en ongevraagd standpunten over actuele onderwerpen en thema’s. Ze motiveert, adviseert en faciliteert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Cultuurconnectie bouwt aan en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die het ondernemerschap in de branche ten goede komen. Door bundeling van krachten en samenbrengen van partijen biedt zij haar leden een breed scala aan voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van de sector en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het (cultuur)politieke debat, de beleidsvorming en uitvoering ervan.
=================================
Algemene Ledenvergadering (ALV) Cultuurconnectie 
Op 26 november 2015 vindt de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie bij De Meerpaal in Dronten plaats. Voorafgaand aan de ALV zal een cao-ledenraadpleging én een Voorzitters- en directeurenoverleg Volksuniversiteiten plaatsvinden.

Leden van Cultuurconnectie kunnen zich hier aanmelden.

=================================

In het nieuws:
Joop van den Ende: Halvering muziekscholen ramp voor het land

16 oktober 2015

Steeds minder kinderen bespelen een muziekinstrument. En muziekscholen zijn snel aan het verdwijnen. Waren er in 2007 nog 245 scholen, door bezuinigingen van gemeenten zijn nu er nog maar 135 over. Dat blijkt uit cijfers van de Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie. Het Rijk gaat weliswaar geld stoppen in muziekonderwijs op scholen en er is een platform dat geld uit private financieringen wil ophalen voor muziekles op school, maar dan? "We weten uit onderzoek dat de wens bij kinderen niet echt afgenomen is, maar we denken dat het aanbod verdwijnt en dat daarom minder kinderen les nemen", zegt Jan Brands, directeur van De Cultuurconnectie. 

Ramp voor het land
Joop van den Ende, naast musicalmagnaat ook ambassadeur van het project Méér Muziek in de Klas, spreekt zelfs van een ramp voor het land. "Cultuur is één van de belangrijkste zaken in een mensenleven. Als er geen cultuur is in een mensenleven, dan is het erg saai, zou ik zeggen. Tientallen onderzoeken laten zien dat kinderen beter leren en beter in het leven staan als ze culturele vorming krijgen in welke vorm dan ook, dus ik maak me daar grote zorgen over." 

"De Pabo's moeten begrijpen dat er weer beweging in moet komen en er is een bedrag beschikbaar om de leraren die geïnteresseerd zijn bij te scholen."

Het gaat niet alleen om geld, benadrukt Van den Ende, al is de afspraak over een investering van 50 miljoen euro - 25 miljoen vanuit de politiek en 25 miljoen vanuit private partijen - wat hem betreft een druppel op de gloeiende plaat. Aan goede initiatieven geen gebrek, zegt Van den Ende, maar waar het echt aan ontbreekt is eenheid. "Daarom hebben wij de opdracht van de minister, gesteund door de koningin die erevoorzitter is, om te kijken of we alle initiatieven kunnen samenbrengen, in de zin van: zichtbaar maken wat er bereikt wordt."

Bron: BNR. 

  • Beluister het interview met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie op radio 1. 
  • Beluister het interview met Joop van den Ende op BNR. 
Met vragen kunt u terecht bij info@cultuurconnectie.nl.

=================================

11-9-2015
Ledenvoordeel: Workshop subsidierecht Stadhouders advocaten
In samenwerking met Stadhouders advocaten biedt Cultuurconnectie haar leden een juridische workshop aan over:

Bezuinigingen, subsidie- en ondernemingsrecht:
‘Heroriënteren, ombuigen en ander eufemismen’


Gemeenten zijn de afgelopen jaren voor aanzienlijke financiële taakstellingen komen te staan. Deze taakstellingen worden niet zelden opgevangen door onder andere de subsidies aan culturele organisaties te verminderen of stop te zetten. Deze workshop ‘Bezuinigingen, subsidie- en ondernemingsrecht: Heroriënteren, ombuigen en ander eufemismen’ bespreekt het subsidierecht en het ondernemingsrecht waarmee een organisatie te maken krijgt in geval van een subsidierelatie met een gemeente en gaat vervolgens in op de gevolgen van deze bezuinigingen, tot aan faillissement aan toe en de wijze waarop organisaties de gevolgen kunnen opvangen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar info@cultuurconnectie.nl.
=================================
11-9-2015
Minister Asscher: CAO met AVV geldt voor àlle werknemers
Minister Asscher heeft naar aanleiding van kamervragen in een vergelijkbare situatie geantwoord dat een CAO die is afgesloten met vakbond AVV ook geldt voor leden van werknemersbonden zoals FNV.

Ook Cultuurconnectie heeft haar CAO Kunsteducatie 2015-2016 afgesloten met vakbond AVV. Vakbonden FNV KIEM en Ntb waren van mening dat de nieuwe CAO niet van toepassing is op haar leden. Cultuurconnectie is steeds van mening geweest dat deze zienswijze niet klopt en dat de CAO wel degelijk van toepassing is op álle werknemers in de branche. Dit standpunt wordt door de beantwoording van minister Asscher bevestigd.

 Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.
=================================

 13-08-2015
Opgemaakte versie van nieuwe CAO Kunsteducatie 2015- 2016 gepubliceerd
Er is een opgemaakte versie van de CAO Kunsteducatie 2015-2016 gepubliceerd. U vindt het document via de volgende link

==================================

22-7-2015
Tweede Kamer steunt motie Nationaal Referentiekader Cultuureducatie
Cultuurconnectie is zeer verheugd met de belangstelling van de Tweede Kamer voor de kwaliteit van cultuureducatie en de samenhang tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. We hebben bij herhaling gepleit voor een Nationaal Referentiekader Cultuureducatie. De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 een motie aangenomen van Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD) voor een dergelijk overkoepelend referentiekader voor cultuureducatie. De regering dient de Kamer voor het einde van 2015 te rapporteren over de uitvoering van de motie.

<<Lees meer>>
==================================
22-7-2015
Tweede Kamer stemt in met introductie nieuw systeem ZZP: Modelovereenkomsten
Na jarenlang touwtrekken over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) heeft de Tweede Kamer op 2 juli 2015 ingestemd met het verdwijnen van de VAR per 1 januari 2016. De eerder genoemde webmodule komt er niet, de beschikking geen  loonheffing (BGL) komt er ook niet. De VAR verdwijnt. Modelcontracten komen er per 1 januari 2016 voor in de plaats.

<<lees meer>>
==================================
3-7-2015
Tekst CAO Kunsteducatie 2015-2016 definitief
De definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2015-2016 is beschikbaar en op de websites van CAO partijen geplaatst. De CAO is aangemeld bij het Ministerie van SZW. De CAO Kunsteducatie 2015-2016 is ingegaan op 30 juni 2015 en loopt tot 1 juli 2016. Op 1 juli 2015 vinden er een aantal wijzigingen plaats, zoals een loonsverhoging van 1%. De nieuwe salaristabellen vindt u in de CAO. 

U vindt de CAO tekst via de volgende link en op de websites van CAO partijen.  

<<lees meer>>
==================================
30-6-2015
Cultuurconnectie reageert op uitgangspunten minister Bussemaker Cultuurbeleid 2017-2020
Cultuurconnectie heeft in voorbereiding op het algemeen overleg over de uitgangspunten van het cultuurbeleid 2017-2020 in een brief aan de Tweede Kamer en de woordvoerders cultuur de aandacht gevraagd voor het versterken van cultuureducatie en talentontwikkeling binnen het huidige en komende cultuurbeleid. Cultuurconnectie geeft hierin aan dat een goede inhoudelijke en uitvoerende inbedding in het reguliere onderwijs en daarnaast een toegankelijke, doorgaande leerlijn en een goede afstemming tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en een lokale infrastructuur die hieraan uitvoering kan geven, nodig is. Tijdens de hoorzitting/ rondetafelgesprek van 17 juni 2015 en het aansluitend algemeen overleg van de vaste Kamercommissie op 25 juni lijkt de Tweede Kamer het belang hiervan ook in te zien. Het vervolg vindt plaats in een overleg op 2 juli aanstaande.

Lees de brief hier.
==================================
25-6-2015
PERSBERICHT - Akkoord bereikt over CAO Kunsteducatie 2015-2016

Brancheorganisatie Cultuurconnectie en de vakbond AVV hebben op 2 juni 2015 een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Kunsteducatie 2015-2016. Dit akkoord is op 23 juni door zowel werkgevers als werknemers bekrachtigd en daarmee definitief geworden. CAO-partijen zullen de CAO de komende week aanmelden bij het ministerie van SZW.

Lees hier het volledige persbericht.
==================================
9-6-2015
PERSBERICHT -
Stichting MIK failliet

Overleg met gemeentebesturen over oplossing gestrand

De rechtbank van Oost Brabant heeft het verzoek van bewindvoerders en directie toegekend tot omzetting van surseance van betaling naar faillissement van Stichting MIK. Daarmee is het faillissement van de stichting MIK een feit. Voor betrokken gemeentebesturen bleek het niet mogelijk om tijdig te reageren op voorstellen voor een doorstart van activiteiten. De activiteiten en lessen blijven naar verwachting tot het einde van het seizoen doorgaan. Wat daarna gebeurt is op dit moment nog ongewis.
<<lees hier het hele persbericht>>
==================================
9-6-2015
Minister Bussemaker presenteert uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020
Met een extra investering van ruim 18 miljoen euro in de culturele sector geeft Minister Bussemaker (OCW) kunstenaars en culturele organisaties meer ruimte voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten. Dat schrijft ze in haar brief Ruimte voor Cultuur met daarin de uitgangspunten voor het (nationale) cultuurbeleid in de periode 2017-2020.

De uitgangspunten die Minister Bussemaker in de brief Ruimte voor Cultuur presenteert vormen de basis voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 en voor de samenstelling van de basisinfrastructuur, de culturele instellingen die een directie subsidie van het rijk ontvangen. Na de bezuinigingen in de cultuursector zorgt Bussemaker nu dus voor extra geld voor deze organisaties.
<< lees meer>>
============================
23-4-2015

PERSBERICHT - Cultuurconnectie kiest nieuwe voorzitter en bestuurslid

Op woensdag 22 april 2015 heeft de algemene ledenvergadering van Cultuurconnectie - de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk - twee nieuwe bestuursleden gekozen, mevrouw Betty van Oortmerssen-Schutte als voorzitter en mevrouw Astrid Vrolijk- de Mooij als bestuurslid uit de kring van de leden. Zij volgen daarmee interim voorzitter Willem van Moort en bestuurslid Jos Kok op.

Zie de bijlage voor het gehele tekst van persbericht.
==================================
16-12-2014
PERSBERICHT - Fusie Kunstconnectie met BNVU
Branchevereniging Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) zullen per 1 januari 2015 fuseren tot één nieuwe brancheorganisatie die zich zal presenteren onder de naam: ‘Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk’. De nieuwe vereniging organiseert circa 190 Nederlandse centra voor de kunsten, volksuniversiteiten en muziekscholen. 
<<lees het volledige persbericht>> 

==================================

15-12-2014
Onderzoek toekomst arbeidsverhoudingen kunsteducatie

Een belangrijke vraag is hoe de branche kunsteducatie de collectieve afspraken over arbeidsverhoudingen het beste vorm kan geven, zodat dit leidt tot een optimale balans tussen zekerheid en flexibiliteit voor werkenden (werknemers en zzp’ers) en organisaties. Om deze vraag te beantwoorden is een ambitieus en innovatief onderzoek gestart naar de arbeidsverhoudingen in de branche door stichting OAK in samenwerking met de Tlburg University. 
<<lees meer>>

==================================

17-11-2014

Vacature bestuur Kunstconnectie
Vanwege het vertrek van Jos Kok (scheidend directeur van de Nieuwe Nobelaer, Etten Leur) is binnen het bestuur van Kunstconnectie een vacature voor binnenlid beschikbaar.
<<lees meer>>

==================================

CAO Kunsteducatie 2014-2015 

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail: a.thart@kunstconnectie.nl.

==================================
24-10-2014
KNMO en Kunstconnectie blij met impuls voor cultuuronderwijs

KNMO en Kunstconnectie zijn blij met de impuls die minister Bussemaker van OCW aan het cultuuronderwijs geeft. De koepel van muziekorganisaties en de brancheorganisatie van de centra voor de kunsten in Nederland onderschrijven samen met de minister het belang van goed cultuuronderwijs.

Willem van Moort, voorzitter Kunstconnectie: “Ik ben zeer verheugd over het elan dat uit de brief spreekt. Wij vinden met de minister, dat een actieplan voor goed muziekonderwijs voor alle Nederlandse kinderen in ons land zeer welkom én noodzakelijk is.”
KNMO voorzitter Bart van Meijl: “Er is nog veel te winnen door het muziekonderwijs beter te organiseren en beter in te bedden in de bestaande infrastructuur waarbij aandacht is voor de regionale infrastructuur van muziekverenigingen.”
In haar brief benadrukt de minister dat de aansluiting tussen het zogeheten binnen- en buitenschoolse leren onderdeel moet zijn van de voorgestelde aanpak, beide koepels delen dat inzicht.

Lees de brief van de minister aan de Tweede Kamer, de handreiking Muziekonderwijs, de reactie van KNMO en Kunstconnectie en het persbericht.

==================================
CAO Kunsteducatie 2014-2015 gereed

De werkgeversorganisatie Kunstconnectie en de vakbonden FNV KIEM en Ntb hebben een definitieve tekst van de CAO Kunsteducatie 2014-2015 vastgesteld. In juni 2014 werd hiertoe een CAO-akkoord gesloten. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 en bevat afspraken over  salaris, mobiliteit, werktijden en eindejaarsuitkering. U kunt de definitieve CAO-tekst vinden op de websites van CAO-partijen.

Voor meer informatie over de nieuwe CAO kunt u contact opnemen met Kunstconnectie: Anne Marie ’t Hart, hoofd beleidszaken, telefoon: 030-230 37 40, e-mail: a.thart@kunstconnectie.nl.

==================================

'Discussie breder trekken dan subsidiemiddelen' 

Jan Brands (directeur Kunstconnectie, de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening) en Bart van Meijl (voorzitter KNMO, de brancheorganisatie voor amateurmuziekverenigingen) vinden dat de discussie over cultuur(onderwijs) vaak ontaardt 'in een plat verhaal over subsidiemiddelen'. De discussie zou meer gevoerd moeten worden vanuit de waarde van het cultuuronderwijs. Zij delen de zorg van Drion dat de infrastructuur voor cultuuronderwijs dreigt te versplinteren. Daarom willen beide organisaties de verbinding leggen tussen muziekonderwijs en muziekverenigingen. 

<<Lees meer>>

==================================

MELD U HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Lees meer onder vereniging>nieuwsbrieven

==================================

Meedoen met cultuur verdient stimulansen
De VNG vindt dat meedoen met cultuur stimulansen verdient. Wij zijn voorstander van een convenant tussen de overheden met als onderdelen: een kwaliteitsprogramma voor de brede basisschool, talentontwikkeling bij amateurs en versterking van verenigingen. Dit hebben we minister Bussemaker van OCW in een brief laten weten.

Lees meer ==================================
Argumenten pro kunsteducatie/gemeenteraadsverkiezingen 2014
In vervolg op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft Kunstconnectie zes aanbevelingen geformuleerd voor de gemeentelijke politici. U kunt voor uw overleg met lokale en/of provinciale politici en bestuurders hier vrijelijk gebruik van maken en wellicht kunnen de argumenten u ook helpen bij het schrijven van uw beleidsdocumenten.
<<lees meer>>